Posts Tagged ‘dap an ly khoi a 2013’

Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A,A1 năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A,A1 năm 2013
Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A,A1 năm 2013

Để tra cứu đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A của năm 2013 ngay khi Bộ Giáo dục công bố:

Soạn tin theo cú pháp:

DA       TÊNMÔN       MÃĐỀ         GỬI 8749

Ví dụ: Để tra cứu đáp án đề thi lý khối A năm 2013 mã…

Page 1 of 11